[PROJEKT]

Projekt EKODEDINA / EKO-CEЛO je iniciatívou budovania trvalo udržateľných sebestačných komunít vo vidieckych oblastiach pohraničných regiónov východného Slovenska a zakarpatskej oblasti. Cieľom projektu je postupná regenerácia životného prostredia a spoločnosti v štyroch dimenziách – ekologickej, ekonomickej, sociálnej a kultúrnej. Projekt sa bude snažiť o pozdvihnutie celého regiónu najmä prostredníctvom využívania jeho turistického potenciálu. Súčasťou projektu bude aj zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o potrebe využívania obnoviteľných zdrojov energie a o nevyhnutnosti ekologického prístupu k životnému prostrediu.

Projekt EKODEDINA / EKO-CEЛO sa realizuje na území Prešovského a Košického samosprávneho kraja a v oblasti Perechynskej samosprávy, ktorá hraničí s okresmi východného Slovenska. Do projektu je momentálne zapojených päť partnerov, z čoho sú štyria ukrajinskí a jeden nórsky. Projekt však celkovo počíta so zapojením až trinástich partnerov zo Slovenska, Ukrajiny a Nórska. Sieť EKODEDINA / EKO-CEЛO bude zameraná na realizáciu 3 hlavných iniciatív:

Propagácia a rozvoj ekoturizmu v hraničnom regióne a mimo neho
Podpora budovania ekodedín (ekokomunít) v hraničnom regióne a mimo neho
Zvyšovanie povedomia verejnosti o potrebe trvalej udržateľnosti ľudskej činnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie

Projekt EKODEDINA / EKO-CEЛO bol podporený z Nórskych grantov v rámci programu Cezhraničná spolupráca. Celková výška poskytnutého grantu na realizáciu projektu predstavuje sumu 342 274 EUR. Projektová zmluva bola podpísaná medzi prijímateľom grantu, spoločnosťou Hriňovská energetická, s.r.o. a Úradom vlády SR, ako správcom Nórskych grantov na Slovensku. Zmluva nadobudla účinnosť v marci 2016. Termín plánovaného ukončenia projektu predstavuje apríl 2017.
Link na projektovú zmluvu zverejnenú v CRZ: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2481888&l=sk

Partner International Development Norway predstavuje sieť viac ako 200 expertov v rôznych odborných oblastiach. Svoje aktivity sústreďuje najmä na transfer know-how pri príprave medzinárodných projektov a vo významnej miere sa venuje implementácií BAT technológií – trvalo-udržateľných ekologických riešení na báze obnoviteľných zdrojov energie. Partner disponuje rovnako aj rozsiahlym know-how spojeným s realizáciou edukačných a informačno-propagačných aktivít.

Ukrajinský partner PE Science and Technology centre Psychea predstavuje dynamicky sa rozvíjajúcu konzultačnú a reklamnú agentúru sídliaci v Kyjeve. Príspevok partnera v projekte spočíval predovšetkým v zdieľaní know-how pri príprave propagačno-informačných materiálov v rámci projektu na základe poznania ukrajinského trhu a cieľových skupín projektu.

Partner Perečínska Rajonna rada predstavuje administratívnu jednotku na úrovni okresu v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine (približne 31 400 obyvateľov). Centrom je mesto Perečín blízko hraníc so Slovenskom. Príspevok partnera v projekte spočíval predovšetkým v zdieľaní know-how o lokálnych podmienkach v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine, v zbere dát a v zabezpečení šírenia informácií (projektových aktivít) v rámci tohto regiónu.

Spoločnosť Ukrajinská energetična je mladá ukrajinská spoločnosť v sektore energetiky so sídlom v Užhorode, ktorá bola založená s cieľom napomáhať využívaniu lokálnych obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom BAT (Best Available Technologies). Príspevok partnera v projekte spočíval v príprave a zabezpečení roadshow mobilného edukačného centra po Ukrajine, ako aj v poskytnutí odborného know-how pri zabezpečovaní trvalej udržateľnosti lokálnej energetiky v Hraničnom regióne.