[RIEŠENIA]

Kotol VESKO-SProces výroby štiepky z biomasyProces výroby peliet z drevnej biomasyTepelné čerpadlo vzduch – vodaTepelné čerpadlo voda – vodaAj Vy môžete prispieť k ochrane životného prostredia!

Odpadový cyklus– v prvom rade je potrebné zredukovať množstvo odpadu a zlepšiť riadenie procesu nakladania s odpadom (separovanie, skladovanie, odvoz na skládku). Ak zredukujeme výrobu a spotrebu, priamo úmerne tomu znížime aj množstvo vytvoreného odpadu. Na internete je dnes mnoho návodov na opätovné použitie starých, zdanlivo nepotrebných vecí. Napríklad z paliet je možné pri trochu fantázie a zručnosti vyrobiť si kompletný nábytok. Hľadanie možností ako znovu využiť veci tak, aby slúžili novému účelu taktiež napomáha životnému prostrediu. Ak sa chceme správať ekologicky, separovanie a následná recyklácia odpadov je kľúčová. Staré noviny a časopisy sa po recyklovaní môžu dostať opäť ku nám, napríklad v podobe utierok alebo toaletného papiera.

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie – Biomasa, slnečná, veterná, vodná a geotermálna energia patria medzi obnoviteľné zdroje energie. Okrem toho, že je takmer nemožné tieto zdroje vyčerpať, sú aj šetrné voči životnému prostrediu. Oproti fosílnym palivám (ropa, zemný plyn, uhlie) produkujú žiadne alebo len minimálne emisie. V domácnosti je možné využiť napríklad solárne kolektory pre ohrev teplej vody, fotovoltické články, premieňajúce slnečné žiarenie na elektrickú energiu alebo využiť potenciál biomasy a vykurovať si dom kotlom na spaľovanie drevnej štiepky, prípadne investovať do kúpy dopravného prostriedku na bioplyn.

Šetrenie vody a elektriny – je niekoľko jednoduchých spôsobov ako šetriť vodu a elektrickú energiu. Napríklad stačí zhasnúť svetlá ak odchádzame z miestnosti, snažiť sa čo najviac využívať denné svetlo, použiť kvalitnú izoláciu a vymeniť okná za také, ktoré nám nebudú prepúšťať teplo či poriadne utiahnuť potrubie, aby nám nepresakovala voda. K šetreniu elektrickej energie do značnej miery prispieva aj nákup energeticky úsporných spotrebičov a elektroniky.

Využívanie verejnej dopravy – jednoduchý a pritom efektívny spôsob ako žiť ekologickejšie je aj nechať raz za čas auto doma a ísť do práce verejnou dopravou, prípadne sa s kolegami dohodnúť, že do práce pôjdete spoločne jedným autom. Menej spotrebovaného benzínu znamená aj menej nebezpečných výparov a tým aj menej znečistené prostredie. Športoví nadšenci si môžu ráno trochu privstať a ísť do práce na bicykli alebo, ak je to možne, aj peši.

Ochrana lokálnych zdrojov vody – Nebezpečné odpadové materiály, ako sú farby, oleje, amoniak a ďalšie silné chemické roztoky by sa nikdy nemali vylievať na zem, pretože tieto látky môžu presakovať do podzemnej vody. Na lokálnej úrovni je potrebné vykonať všetky dostupné kroky proti znečisťovateľom, ktorí umiestňujú skládky s priemyselným odpadom v blízkosti riek alebo chemikálie vypúšťajú priamo do vodných tokov.

Vysádzanie stromov – Všetci veľmi dobre vieme, prečo potrebujeme viac stromov na tejto planéte. V prvom rade nám dávajú kyslík, tiež ovocie, drevo, zabraňujú erózii pôdy a povodniam či poskytujú útočisko pre voľne žijúce zvieratá. Masový výrub stromov v posledných desaťročiach spôsobil, že percento lesnej plochy rapídne kleslo. Z tohto dôvodu je nevyhnutné vzdelávať čo raz viac ľudí v oblasti ekológie a zdôrazňovať význam a potrebu výsadby nových stromov.